reparationer

Felaktiga reparationer av apparaten kan leda till brand, elektrisk stöt eller brännskada:

Utför aldrig själv reparationer på apparaten, eftersom detta kan inaktivera säkerhetsfunktionerna. Reparationer av elektriska apparater får endast utföras av Vorwerks kundtjänst, ett av Vorwerk auktoriserat reparationscenter eller en liknande kvalificerad person för att undvika risker. Defekta delar får endast ersättas med originalreservdelar för att undvika risker. Kontakta Vorwerks kundtjänst om apparaten skadas.